جشن برداشت

1

2

3

4

عصرمانی ( پلاک 3و 4و 5 )

1

2

3

4

5

6

7

جشن زمستان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تولد ماهی کوچولو

1

2

3

4

5

6

7

اردوی بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد ( پلاک 4 )

1

2

3

4

5

6

آمادگی برای شرکت در برنامه جهانی ساعت کد نویسی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

مراسم ویژه ی ماه محرم

1

2

3

اردوی بازدید از مرکز ستاره شناسی تهران ( پلاک 4 و 5 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

بازی فرشته برای افزایش مهارت دست در استفاده از موس - پلاک 2

1

2

3

4

6

7

8

9

آشنایی با صفحه کلید - پلاک 2 - مهرماه 93

1

2

3

4

5

6

7

جشن اعیاد غدیر و قربان - مهر 93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

روز اول مهر سال تحصیلی 1393

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

جشن شکوفه ها ... مخصوص کلاس اولی ها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21