اهداف و نگرش های ما

اهداف و نگرش هاي ما

  • ·              تعلیم و تربيت در دبستان­هاي مفيد مبتني است بر رشد همه جانبه افراد در يك محيط آزاد و اكتشافي
  • ·          رشد عاطفي ( اعتماد بنفس، خود ارزيابي، استقلال، اميدواري، شناخت احساسات، ابراز احساسات به موقع و كنترل آنها، ريسك پذيري، مثبت انديشي، زيبايي دوستي و عشق)
  • ·          رشد ذهني و فكري ( تشخيص، مفهوم پردازي، مهارت حل مسئله، يادگيري، خلاقيت، استدلال، قضاوت، دقت و تمركز هدف گذاري، حافظه تصميم گيري)
  • ·          رشد زباني و كلامي ( شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن)
  • ·          رشد حركتي ( هماهنگي، تعادل، سرعت عمل ماهيچه هاي درشت و ريز)
  • ·          رشد اجتماعي ( همكاري، ارتباط ميان فردي، انعطاف پذيري، مسئوليت پذيري)
  • ·          رشد ديني ( خداشناسي و خدامحوري، دينداري و اختيار، هدفمندي هستي، ايثار
  • ·          رشد توانمندي فهم و توليد دانش در زمينه­هاي علوم مختلف ( رياضي، اجتماعي، تجربي و... )